Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στον ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα της ΔΕΗ

Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στον ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα της ΔΕΗ
Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στον ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα της ΔΕΗ - Η προκήρυξη και η αίτηση

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΠ, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, Τόπο Απασχόλησης, Ειδικότητα και διάρκεια Σύμβασης, αριθμού ατόμων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το ''ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ Α.Ε) για την
πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ'' δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ''ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ'' του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Αίτηση

Παράρτημα

Αρμόδιος Υπάλληλος: Τηλ 24410 55010 - 24410 55294

Υποβολή Αιτήσεων: από τις 12.3.2021 έως και 22.3.2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση e.sotirlis@dei.com.gr και κατ' εξαίρεση Ταχυδρομικά με Συστημένη Επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Τ.Κ 43100 - Τ.Θ 123, απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ε. ΣΩΤΗΡΛΗ τηλέφωνο 24410 55010 – 55294via Ειδήσεις https://ift.tt/2Op87t4
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.