Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, όλα τα δικαιολογητικά

Eurokinissi

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την απόφαση, εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και συμπληρώνουν την αίτησή τους, με την οποία δηλώνουν ταυτόχρονα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, καθώς και για την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας εφόσον διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

Επιπλέον, επιλέγουν την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν από τις διαθέσιμες περιοχές εξέτασης που έχουν ανακοινωθεί με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται, να καταβάλουν εξέταστρα/e-παράβολο, ανάλογα με το εξεταζόμενο επίπεδο που έχουν επιλέξει.

Δικαιολογητικά

α) Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.). Στην περίπτωση που το πατρώνυμο του υποψηφίου δεν πιστοποιείται από το έγγραφο ταυτοπροσωπίας, την ευθύνη για τη σωστή αναγραφή του αναλαμβάνει ο υποβάλλων/η υποβάλλουσα την ηλεκτρονική αίτηση.

β) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παραβόλου.

γ) Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, κάτω των 18 ετών, υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη απαιτείται η μεταφόρτωση και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δηλούντος.

δ) Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από μη κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην Ελλάδα.

Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Εξεταστικό Κέντρο όπου θα εξεταστούν το εκτυπωμένο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου, μαζί με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας που έχουν μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.), προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες - Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

Η έδρα των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων ορίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ο υποψήφιος του παρόντος άρθρου επιλέγει επιπλέον την ειδική περίπτωση ή τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες ανήκει, καθώς και τις διευκολύνσεις που επιθυμεί για παράδειγμα βοηθό εξέτασης, ανάγνωσης ή γραφής.via Ειδήσεις https://ift.tt/3rzKVqB
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.