ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ


Το Χαλκιοπούλειο Αθλητικό Κέντρο  παραχωρείται για χρήση στο Σ.Α.Λ.(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ)

Πιο συγκεκριμμένα ο Δήμος Λαμιέων αποφάσισε οµόφωνα και
ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσεις δυο γηπέδων αντισφαίρισης για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ,τα οποία βρίσκονται εντός του Δ.Α.Κ. Χαλκιοπούλειο και την υπογραφή από τους συμβαλλόμενους του αντίστοιχου ιδιωτικού συμφωνητικού, λαμβανομένου υπόψη τους παρακάτω
όρους:

1. Η παραχώρηση χρήσης γίνεται με την προϋπόθεση ότι εντός 6 μηνών από την έγκρισή της, ο σύλλογος θα καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία τα αποδεικτικά έγγραφα της αναγνώρισής του από την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.).
2. Η χρονική περίοδος της παραχώρησης αφορά τις αγωνιστικές σεζόν i. 2018-2019,2019-2020.
3. Οι εγκαταστάσεις που παραχωρούνται περιλαμβάνουν τα γήπεδα 2 και 3 ( προς την οδό Παπάμαυρου ) του τομέα 1 ,καθώς επίσης και την κοινή χρήση των χώρων και των κτιρίων διευκόλυνσης (αποδυτήριων , κυλικείου , γραμματείας, περιβαλλόντων χώρων) για τις ανάγκες των
αθλητών, μελών, συνόδων κ.λ.π. του συλλόγου.
4. Ο σύλλογος θα πρέπει να έχει γνώση και να εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων.
5. Η χρήση αφορά προπονήσεις και διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, για το άθλημα της αντισφαίρισης και καμία άλλη.
6. Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων από κάποιο σύλλογο, παραχωρούνται σε αυτόν, το σύνολο των γηπέδων( που απαιτούνται) της εγκατάστασης για όσες ημέρες διαρκούν οι αγώνες.
7. Οποιεσδήποτε δαπάνες από το σύλλογο στους παραχωρούμενους χώρους θα παραμένουν επ’ωφελεία των εγκαταστάσεων.
8. Ο σύλλογος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης, καθαριότητας, προφύλαξης από φθορές των χώρων που χρησιμοποιεί και αποκατάσταση τυχόν ζημιών.
9. Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος που προκύπτει από τη χρήση των εγκαταστάσεων σε λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και της Δ.Ε.Η.
10. Ο σύλλογος δεν μπορεί να παραχωρεί τις εγκαταστάσεις σε τρίτους.
11. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ορισμού αντιτίμου για την χρήση των εγκαταστάσεων αν το κρίνει αναγκαίο.
12. Ο σύλλογος υποχρεούται να απασχολεί νόμιμα αδειοδοτημένο προσωπικό.
13. Μεταξύ των δυο συμβαλλομένων θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης.
14. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Περισσότερα δείτε εδώ
Από το Blogger.