Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λήμνου

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λήμνου

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 2 «Αρχαιολογία» της Πράξης «Συμπληρωματικά έργα αλιευτικού καταφυγίου Δημοτικού Διαμερίσματος Κοντιά Δήμου Λήμνου», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έξι (06) μήνες με δυνατότητα παράτασής της.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Αρχαιολόγος – Καταδυόμενος με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες Δύο (2) Θέσεις, ΥΕ Καταδυόμενος Εργατοτεχνίτης Μία (1) Θέση.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ερεχθείου 59 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα 11742, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπόψιν κ.κ. Σιδέρη Σωτηρίας & Μιχαήλ Αριστείδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr)και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26/9/2019 έως 2/10/2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ.20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίαςvia Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2nldCew
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.