Τέλος η γραφειοκρατία για την δήλωση απώλειας αστυνομικής ταυτότητας

Τέλος η γραφειοκρατία για την δήλωση απώλειας αστυνομικής ταυτότητας

Μία σημαντική απόφαση, που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, είναι γεγονός. Πρόκειται για την απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης απώλειας ταυτότητας.Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και η μείωση των απευθείας συναλλαγών με τους φορείς.

Αυτό θα γίνει εφικτό με την ένταξη στην ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) των θυρίδων της Ελληνικής αστυνομίας που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να δηλώνουν ηλεκτρονικά στο εξής την απώλεια της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η διαδικασία δήλωσης της απώλειας ταυτότητας

1. Η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, που θα έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
2. Για την υποβολή της δήλωσής θα πρέπει να έχει προηθηγεί η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη.
3. Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η δήλωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πως θα χρησιμοποιείται

Η δήλωση του πολίτη θα έχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
1) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
2) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.via Ειδήσεις https://ift.tt/3l7oneq
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.